Kannanotot

Huoltaja-säätiön kannanotot, lausunnot ja muut ulostulot viimeisen vuosikymmenen aikana

2020

Huoltaja-säätiön yhteydessä toimivan sosiaalihuollon asiantuntijaryhmän kannanotto: Digiloikka tietoturvallisesti (11.6.2020)

Sosiaalihuollon digitalisaatio on edennyt harppauksin kevään 2020 koronaviruspandemian aikana. Monissa kunnissa ja organisaatioissa etätyön ja etäyhteyksien tietoturvakysymykset ovat kuitenkin vielä epäselvät. Huoltaja-säätiön sosiaalihuollon  asiantuntijaryhmä pitää  tarkoituksenmukaisena, että sosiaalihuollon etätyöhön liittyviin tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin luodaan kansallisia linjauksia ja valtakunnallisia ohjeistuksia. Samalla pitää huolehtia työntekijöiden tietosuojakoulutuksesta yhdenmukaisesti koko maassa. 

2019

Huoltaja-säätiön lausunto koskien valtion tutkimusrahoituksen laajentamista yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen (19.12.2019)

Sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että sosiaalihuollolle ja terveydenhuollolle  luodaan lainsäädännöllä yhdenvertaiset rakenteet ja rahoitusjärjestelmät koulutuksessa ja tutkimuksessa. Huoltaja-säätiö näkee, että esitys on askel kohti tätä.

Kaikkinensa uusi rahoitusmuoto antaa mahdollisuuden edistää tutkimusperustaista sosiaalityön toimintakulttuuria. Se voi osaltaan lisätä sosiaalityöntekijän työtehtävien houkuttelevuutta ja työhön sitoutumista. Pitkällä aikavälillä tämä voi myös vähentää sosiaalityöntekijäpulaa ja työntekijöiden vaihtuvuutta.

Huoltaja-säätiön lausunto koskien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksia (5.11.2019)

Huoltaja-säätiö pitää tärkeänä, että asetustekstiin sisällytetään maininta sote-keskusten yhteistyöstä yliopistojen, korkeakoulujen ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa pysyvien kehittämisrakenteiden luomiseksi. asetustekstissä tulisi myös selvästi näkyä systemaattisen kokeilutoiminnan mahdollisuus.

Lisäksi säätiö huomauttaa, että Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tapahtuva kehittämistoiminta vastaa vain osaan sosiaalihuollon kehittämistarpeista. Olennaista on ymmärtää sosiaalihuollon toiminta ihmisten asuinalueilla, yhteisöissä ja elinympäristöissä. Palveluorientoituneen kehittämistyön rinnalla pitää kehittää mm. ihmisten hyvinvointia tukevaa työtä.

2017

Huoltaja-säätiön kannanotto lakiluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (5.12.2017)

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa heikentäisi toteutuessaan sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden asemaa, katsoo Huoltaja-säätiö. Erityisesti tästä kärsisivät paljon palveluja tarvitsevat.

Huoltaja-säätiö pitää lähtökohtaisesti asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä kannatettavana. On tärkeää, että asiakas voi itse vaikuttaa omaan palvelukokonaisuuteensa. 

Lakiluonnoksessa esitetty toimintamalli on kuitenkin ristiriidassa sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Se pirstoo palvelurakenteet, hankaloittaa palveluiden integrointia ja synnyttää palveluiden välille uusia rajapintoja. Paljon palveluja tarvitsevien kannalta valinnanvapauden järjestelmästä tulee moniportainen.

Vetoomus sosiaalihuollon osuuden vahvistamiseksi sote-uudistuksen jatkovaiheissa (23.3.2017)

Huoltaja-säätiö, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat vedonneet perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaan, jotta sosiaalihuollon asemaa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Sote-uudistuksen tavoite hyvinvointierojen kaventamisesta vastaa järjestöjen näkemystä yhteiskunnan nykyisistä ja tulevista kehittämistarpeista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sosiaaliset kysymykset ovat tärkeitä. Tähän asti terveydenhuolto on ollut määräävässä asemassa toimenpiteiden suunnittelussa.

Sote-uudistuksen valmistelussa syntyneen sosiaali- ja terveydenhuollon välisen vinoutuman korjaamiseksi järjestöt vaativat muun muassa, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa sosiaalihuollon asiantuntemusta omassa organisaatiossaan.

2014

Huoltaja-säätiön lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (10.10.2014)

Huoltaja-säätiö haluaa sote-alueille valtaa ja vapautta muotoilla strategiansa oman väestön tarpeita ajatellen ja korostaa kunta-integraation merkitystä sote-kokonaisuudessa. Säätiön näkemyksen mukaan sosiaalihuollon lähtökohdat ja sen toimintaedellytykset tulee paremmin huomioida uudistuksessa.

Muutoksen läpivienti ei toteudu ilman siihen erikseen varattavia riittäviä resursseja. Säätiö kannattaa kiinteästi kuntapohjaista kokeilutoimintaa jokaisella sote-alueella.

Huoltaja-säätiön lausunto hallituksen luonnoksesta esityksiksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja laiksi sosiaalihuollon asiakirjoista (11.6.2014)

Lausunnossaan Huoltoja-säätiö esittää esitykseen uutta lukua hyvinvoinnin edistämisestä, eriarvoisuuden torjumisesta ja kuntalaisten (sekä asukkaiden että asiakkaiden) osallisuuden vahvistamisesta. Huoltaja-säätiön näkemyksen mukaan esityksen tulee sisältää säädökset sosiaalihuollon tutkimuksesta, koulutuksesta ja kehittämisestä.

Sosiaalihuollon yhteys kunnan muuhun toimintaan tulee varmistaa ja kuntien tehtävät, velvollisuudet ja vastuut ja resurssipohja niiden toetuttamiseksi selvittää.

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen turvattava uusissa sote-rakenteissa. Huoltaja-säätiön työseminaarin kannanotto (11.4.2014)

Uudessa sote-ratkaisussa on huolehdittava siitä, ettei sosiaalihuolto etäänny paikallissista tarpeista ja ihmisten elämästä. Hyvinvointia edistävän ja ehkäisevän toiminnan edellytykset on turvattava rakenteellisesti. Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistamiseksi tieto- ja osaamispohjaa tulee vahvistaa ja uusia käytäntöjä systemaattisesti kehittää, tutkia, arvioida ja levittää. Sosiaalihuollossa tarvitaan myös entistä enemmän ennakointi- ja vaikuttavuustietoa.

Uusi sote-rakenneratkaisu antaa mahdollisuuden turvata sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittämien tasavertaisesti terveydenhuollon kanssa. Sote-alueella on oltava sosiaalihuollollinen yliopistokytkentä, mutta samalla on huolehdittava käytäntöön kiinnittyvästä tutkimuksesta, koulutuksesta ja kehittämisestä.

Kunnat, korkeakoulut ja osaamiskeskukset muodostavat verkostomaisen sosiaalihuollon kehittämisareenan. Sote-ratkaisussa on varmistettava pitkäjänteinen sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenne ja rahoitus.

EVO-rahoitus on saatava sosiaalihuollon tutkimukseen ja koulutukseen terveydenhuoltoa vastaavasti.

Huoltaja-säätiön lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta (6.3.2014)

Huoltaja-säätiö esittää laaja-alaisen hyvinvoinin ja terveyden edellytysten ja edistämisen järjestämisvastuun kirjaamista järjestämislakiin. Säätiö pitää tärkeänä, ettei päätöksenteko, rahoitus ja järjestäminen eriydy ja kannattaa vahvoja sote-alueita. Tutkimus, koulutus ja kehittäminen tulee rakentua osaksi sote-aluetta ja se tulee koordinoida alueellisessa yhteistyössä sote-alueilla tai erva-aluetasoisesti. Huoltaja-säätiö esittää, että järjestämislaissa säädetään sosiaalihuollon evosta terveydenhuollon tapaan.

 

2013

Huoltaja-säätiön lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraporttiin (9.10.2013)

Huoltaja-säätiö kantaa huolta sosiaalihuollon asemasta ja tulevaisuudesta meneillään olevissa rakenneuudistuksissa.  On turvattava kokonaisvaltainen integraatio, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto ei eriydy omaksi rakenteekseen vaan on osa kuntarakennetta. Kuntarakenne tulee ratkaista, jotta kunnat voivat sitoutua uuteen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteeseen. Tutkimuksen ja kehittämisen tulee kiinnittyä kunnan toimintaympäristön kokonaisuuteen. Huoltaja-säätiö kannattaa vapaakunta-tyyppisiä tutkimus- ja kehittämisrakenteita.

Huoltaja-säätiön lausunto Toimiva lastensuojelu – selvitysryhmän loppuraportista (30.9.2013)

Huoltaja-säätiö korostaa lausunnossaan kuntapalvelujen ja yhteistyöverkostojen kokonaisuuden toimivuutta, toimintatapojen ja rakenteiden muokkaamista asiakkaiden tarpeista lähteviksi ja asiakkaan osallisuutta nykyistä enemmän painottaviksi. Lastensuojelun ammatillisen työn tueksi tarvitaan kunnan toimintaympäristön kokonaisuuteen ja laajaan peruspalvelukenttään linkittyvää tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa. Kehittämistarpeisiin voidaan parhaiten vastata kokeilukuntien ja pilottitoiminnan avulla.

 

2012

Huoltaja-säätiön lausunto uudesta sosiaalihuoltolakiehdotuksesta (22.10.2012)

Huoltaja-säätiön lausunto Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

Säätiön mielestä muuten ansiokkaassa kokonaisuudessa on kaksi selvää puutetta: Sosiaalityön määrittely on epäonnistunut eikä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ole kirjattu säädöksiä.

 

2011

Huoltaja-säätiön hallituksen lausunto iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisen lakiluonnoksesta (3.5.2011)

Säätiö kannattaa vahvaa ja kattavaa sosiaalihuollon yleislakia ja haluaa sen toteuttamista. Säätiö ei kannata uusia erillislakeja.

 

2010

Huoltaja-säätiön lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportista (5.8.2010)

Säätiö kiittää väliraporttia ansiokkaaksi kokonaisuudeksi, jossa on hyvin taustoitettu sosiaalihuollon tilaa ja toimintaympäristön muutoksia. Sen suurimpana puutteena säätiö pitää  epäselvää toivottavaa tulevaisuuskuvaa. ”Yhteiskunnassamme puuttuu vahva yhteinen tahtotila ja näkemys sosiaalihuollon tulevaisuudesta.”

 

2009

Sosiaali- ja terveyspalvelut (taas) uusiin rakenteisiin? (14.9.2009)

Huoltaja-säätiön Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmän kannanotto peruspalveluministeri Paula Risikon esitykseen sosiaali- ja terveyspalveluiden uusiksi rakenteiksi.

Huoltaja-säätiön kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sosiaali- ja terveysalan yhteisen eettisen neuvottelukunnan perustamisesta (26.5.2009)

Huoltaja-säätiön korostaa mm. sosiaali- ja terveysalan eettisten perusteluiden kirkastamista. Kuntien joutuessa prorisoimaan palveluitaan eettisten perusteiden merkitys korostuu entisestään.

Kuntien lisättävä sosiaalitoimen panostuksia (14.5.2009)

Huoltaja-säätiö vetoaa kuntien päättäjiin, että he turvaavat talouskriisin vuoksi entistäkin tärkeämmät sosiaalipalvelut ja niiden tarvitsemat voimavarat.

Sosiaalialan ammatillisen työn johtamisen ohjelman kuulemistilaisuus (2.4.2009)

Huoltaja-säätiön mielestä sosiaalialan asiantuntemuksen, arvostuksen ja osaamisen kehittämisen kannalta johtamisen näkökulma on keskeinen.

Huoltaja-säätiön lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta (19.2.2009)

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston lausuntopyyntö 20.1.2009 HE:stä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta.

 

2008

Huoltaja-säätiön ja sen piirissä toimivan Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmän lausunto terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä (31.10.2008)

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 12.8.2008 Terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä nro 2008:28.

Vetoomus sosiaalialan ammattilaisten viestintäkoulutuksen kehittämiseksi (23.5.2008)

Huoltaja-säätiön ja Talentian vetoomus sosiaalialan koulutusta antaville yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

 

2007

 

Sosiaalialan työn tueksi tarvitaan eettinen neuvottelukunta (22.11.2007)

Huoltaja-säätiön isännistö teki sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen sosiaalialan eettisen neuvottelukunnan perustamisesta syyskokouksessaan 21. marraskuuta.

Huoltaja-säätiön aloite sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalialan eettisen neuvottelukunnan asettamiseksi (21.11.2007)

Hyvän kunnallisen sosiaalipolitiikan teesit (21.11.2007)

Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinto Kumppanina kentällä -ohjelmalle (8.2.2007)

Helsingin sosiaaliviraston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteinen Kumppanina kentällä -ohjelma on luonut uudenlaista sosiaalityötä kaikkein huono-osaisimpien ihmisten aseman parantamiseksi, perustelee Huoltaja-säätiön palkintoraati yhteistyöohjelman valintaa Kunnallisen sosiaalipolitiikan vuoden 2006 innovaatiopalkinnon saajaksi.

 

2006

Kokonaisvaltainen hyvinvointivastuu nähtävä kunta- ja palvelurakenteita uudistettaessa (1.11.2006)

Pelkästään palveluorientoitunut uudistus toteuttaa kunnan perustehtävää huonosti. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vain yksi keino väestön hyvinvoinnin varmistamisessa, korostaa Huoltaja-säätiön Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijaryhmän näkemys kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen (1.11.2006)

Hankintalaki ei saa estää kuntien ja järjestöjen kumppanuutta (24.10.2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön pitäisi vaikuttaa siihen, että kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa kuntien yhteistyö järjestöjen kanssa kehittyisi monipuolisen kumppanuuden pohjalle. Tätä ehdottivat Huoltaja-säätiön ja A-klinikkasäätiön edustajat ministeriön johdolle.

Asiantuntijaryhmän Hyvinvointi 2015 -ohjelmaluonnosta koskevat kommentit (10.10.2006)

Kokonaisvaltainen kansallinen hyvinvointiohjelma tunnistaa kuntatoimijat (10.10.2006)

On keskusteltava perusteellisesti hyvinvointipolitiikan arvopohjasta, tavoitteista ja toteuttamisesta, korostaa Huoltaja-säätiön yhteydessä toimiva Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä Hyvinvointi 2015 -ohjelmaluonnosta koskevissa kommenteissaan. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi luonnoksen 4.10.2006. Ohjelmaluonnoksessa ei ole kuitenkaan käsitelty todella isoja – ja jännitteisiä – kysymyksiä, kuten tavoitteiden toteuttamista kuntatoimijakentässä.

Sosiaalijohto talouden ja etiikan ristipaineissa(7.9.2006)

Kunnissa kohtaavat päivittäin ihmisten tarpeet ja talouden raamit. Valtiovalta voi antaa laatusuosituksia ja korostaa eettisiä näkökulmia, kun kunnat pannaan tekemään likainen työ, totesi Hämeenlinnan sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Torppa Kuntamarkkinoilla 7. syyskuuta.

Nykyiset arvot uhkaavat hyvinvointia (7.6.2006)

”Raha ei ole kunnista kadonnut, vaan arvot ovat muuttuneet. Ne ovat uhka hyvinvoinnille.” Näin totesi Suonenjoen vastikään eläkkeelle jäänyt sosiaalijohtaja Reino Väisänen haastattelussaan Sosiaaliturva-lehdessä 9/2006. Tarvitseeko kunnan sosiaalijohto talousosaamista vai sosiaalisiin arvoihin sitoutumista?

Sosiaaliturva-lehti uudistuu sisältä ja ulkoa – painettua sanaa täydentää lehden verkkopalvelu (5.4.2006)

Suomen vanhin sosiaalialan ammattilehti, Sosiaaliturva on kokenut radikaalin muodonmuutoksen. Moderni ulkoasu houkuttelee lukemaan. Selkeä rakenne ja lukijaystävällisesti jäsennellyt jutut tekevät lehdestä helppolukuisen. Uutisille ja alan ammattilaisten mielipiteille annetaan entistä enemmän tilaa. Sosiaaliturva-lehteä verkkopalveluineen julkaisee Huoltaja-säätiö.

 

2005

Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinto Ylistaron kunnalle (30.11.2005)

Ylistarossa on edistetty pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia yli sektorirajojen, perustelee Huoltaja-säätiön palkintoraati kunnan lapsipoliittisen toimintamallin valintaa Kunnallisen sosiaalipolitiikan innovaatiopalkinnon saajaksi. Kunniamaininnalla palkittiin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Hyve-toiminta sekä Vantaan Icehearts ry:n toimintamalli.

Kunta- palvelurakenteet uusiksi seutukuntapohjalta (31.8.2005)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista ei pidä irrottaa paikallisen hyvinvointipolitiikan toteuttamisesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että kuntarakenne uudistetaan samaan tahtiin palvelurakenteen kanssa, korostaa Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä.

Hyvinvointi ei lisäänny pelkillä palveluilla(10.5.2005)

Hyvinvointipalvelut turvaavat vain osittain ihmisten hyvinvoinnin. Hyvinvointi ei ole pelkästään palveluiden tulosta. Se syntyy ihmisten omissa elinympäristöissä ja sosiaalisissa verkostoissa. Siksi tarvitaan kunnallista sosiaalipolitiikkaa, joka perustuu ihmisten arjen tuntemiseen ja ihmisten tukemiseen arjen asettamissa vaatimuksissa. Näin toteaa Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä Hyvinvointi 2015 -ohjelmaa koskevassa kannanotossaan.

 

2004

Lasten päivähoito osa kunnallisen sosiaalipolitiikan kokonaisuutta (14.10.2004)

Lasten päivähoitoa on tarkasteltava osana kunnan sosiaalipolitiikan kokonaisuutta. Sitä ei saa suunnitella ja toteuttaa irrallaan muista sosiaalipalveluista, vaatii Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä.