Kokemuksia päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnasta

Kokemusasiantuntijatoiminnan avulla voidaan kehittää ja luoda nykyistä asiakaslähtöisempiä palveluita sekä tarjota uudenlainen toimintamalli päihde- ja mielenterveystyöhön, ilmenee Suvi Kompan ja Veera Kupiaisen opinnäytetyöstä.

Kokemusasiantuntijuus on suhteellisen uusi käsite.  Sen taustalla on käsitys vertaisuudesta ja vertaistuesta. Kokemusasiantuntijuus pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen esimerkiksi sairastamisesta ja siitä kuntoutumisesta, ja tämän kokemuksen jakamiseen. Tätä kokemustietoa on pyritty tuomaan ammattilaisten asiantuntijuuden rinnalle niin sosiaali- kuin terveysalallakin.

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia kokemusasiantuntijatoimintaa ja sen käyttöä päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten, kokemusasiantuntijan sekä asiakkaiden näkökulmasta sekä selvittää, mitä kehitettävää toiminnassa on.

Asiakkaat pitävät toimintaa tärkeänä

Opinnäytetyöstä saadut tulokset tukevat aiempaa teoriatietoa: kokemusasiantuntijatoiminnalla ja sen käytöllä on moninaisia hyötyjä.

Asiakkaille merkityksellisintä oli vertaistuen, uusien näkökulmien, toivon ja kannustuksen saaminen kuntoutumisen rinnalle. Kokemusasiantuntijatoiminnan avulla onkin mahdollista kehittää ja luoda asiakaslähtöisempiä palveluita sekä tarjota uudenlainen toimintamalli päihde- ja mielenterveystyöhön.

Kokemusasiantuntijuuden avulla pystytään vaikuttamaan myös yhteiskunnallisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asemaan sekä heihin kohdistuviin ennakkoluuloihin. Toiminnassa ja sen käytänteissä on kuitenkin edelleen kehitettävää. Esille nousi toiminnan virallistaminen, tehtävänkuvan ja vastuualueiden selkiyttäminen sekä toiminnan saatavuuden lisääminen.

Tutkimuksen tulokset puhuvat kuitenkin vahvasti kokemusasiantuntijatoiminnan käytön puolesta. Huomionarvoista on, että asiakkaat kokevat toiminnan hyväksi ja tärkeäksi – ja juuri heille palvelu on lähtökohtaisesti suunnattukin.

Kiinteäksi osaksi palvelujärjestelmää

Tulosten myötä saimme vahvistusta sille, että kokemusasiantuntijuus on monipuolinen ja kaikkia osapuolia palveleva toimintamalli.

Tulevaisuudessa kokemusasiantuntijuus voi olla merkittävä mahdollisuus kehittää valtakunnallisesti sosiaali-ja terveyspalveluita. Toimintaan tulisikin panostaa huomattavasti nykyistä enemmän sekä luoda keinoja, joilla kokemusasiantuntijuus saadaan kiinteäksi osaksi palvelujärjestelmää.

 ***

Suvi Komppa ja Veera Kupiainen valmistuivat sosionomeiksi (AMK) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Heidän opinnäytetyönsä Kokemuksia päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnasta saatavilla täältä.